1 / 2
2 / 2

ผลผลิตของโครงการ
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง
ผู้จัดการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย
นางสุปราณี ปลื้มเจริญ
นักวิจัย
นางวรรณี หุตะแพทย์
นักวิจัย
นางสาวปรียา พลอยระย้า
นักวิจัย
นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล
นักวิจัย
นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ
นักวิจัยผู้ช่วย
นางสาวพรจิรา ไววิ่งรบ
นักวิจัยผู้ช่วย
นายสุภิรัฐพงศ์ พงศ์ศักดิ์ศรี
นักวิจัยผู้ช่วย
นางสาวธนพร อัศวดากร
272818
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)