1 / 1

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลผลิตของโครงการ
คณะทำงาน
ผู้จัดการโครงการ
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
นักวิจัยปริญญาเอก
รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
นักวิจัยปริญญาโท
นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์
นักวิจัยผู้ช่วย
นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจารุวรรณ จารุภูมิ
105629
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project