กิจกรรม

R2H บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชันส์ จำกัด
หน้าหลัก / กิจกรรม / R2H บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชันส์ จำกัด
05/11/2562 | 1 ครั้ง

5 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness - R2H)" หลักสูตร นักสร้างสุขของหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 ท่าน โดยมี ดร.วีระ วีระกุล ประธานบริหารฯ กลุ่มบริษัทฟรีวิลล์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้กล่าวให้กำลังใจและแนวคิดในการสร้างความสุขในการทำงาน คือ การสร้างสุข... ถ้าครอบครัวมีความสุข คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานก็จะมีความสุข ทำให้ความทุกข์ในส่วนต่าง ๆ ในชีวิตมันลดลง แนวคิดนี้จึงมีความน่าสนใจที่จะเป็นเส้นทางใหม่ ในการพัฒนาบุคลากร ผมดีใจที่ทุกคนในที่นี้ ได้ถูกคัดเลือกมาเป็นนักสร้างสุข เป็นทูตแห่งความสุข ที่จะสร้างสุขให้กับตัวเอง ที่บ้าน เพื่อนที่ทำงาน องค์กรก็จะมีความสุข และเราก็จะสามารถแบ่งปันความสุขให้กับลูกค้าได้เช่นกัน

261606
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)