กิจกรรม

R2H สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หน้าหลัก / กิจกรรม / R2H สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
16/03/2563 | 1 ครั้ง

16 มีนาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนความผาสุก คุณภาพชีวิต และความผูกพันของบุคลากร: “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ภายใต้โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความสุข

 

นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีม HAPPINOMETER

โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งสำนักงานเลขาวุฒิสภาได้ดำเนินการสำรวจ HAPPINOMETER และจัดอบรม R2H อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ

272811
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)