กิจกรรม

R2H สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
หน้าหลัก / กิจกรรม / R2H สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
31/07/2563 | 1 ครั้ง

       31 กรกฏาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนความผาสุก คุณภาพชีวิต และความผูกพันของบุคลากร: “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ภายใต้โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความสุข นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีม HAPPINOMETER ซึ่ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสำรวจ HAPPINOMETER และจัดอบรม R2H อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ

112279
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project