กิจกรรม

R2H สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
หน้าหลัก / กิจกรรม / R2H สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
31/07/2563 | 1 ครั้ง

       31 กรกฏาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนความผาสุก คุณภาพชีวิต และความผูกพันของบุคลากร: “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ภายใต้โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความสุข นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีม HAPPINOMETER ซึ่ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสำรวจ HAPPINOMETER และจัดอบรม R2H อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ

267415
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)