กิจกรรม

R2H กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หน้าหลัก / กิจกรรม / R2H กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
17/09/2562 | 1 ครั้ง

 

       16 - 17 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานระดับก้าวหน้า” (Advanced Routine to Happiness : Advanced R2H) ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ปรารถนา โกยทอง ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12  กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 86 ท่าน ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

261588
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)