คณะทำงาน

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์

รศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์

ผศ.ดร.วากาโกะ ทาเคดะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสุภรต์ จรัสสิทธิ์

นางสาวกัญญาพัชร สุทธิเกษม

นางสุภาณี ปลื้มเจริญ

นางวรรณี หุตะแพทย์

นางสาวปรียา พลอยระย้า

นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล

นายมรุพัชร นามขาน
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)