1 / 2
2 / 2

คณะทำงาน
หัวหน้าโครงการ
นายบุรเทพ โชคธนานุกูล
ผู้จัดการโครงการ
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
นักวิจัยปริญญาเอก
รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
นักวิจัยปริญญาโท
นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์
นักวิจัยผู้ช่วย
นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล
นักวิจัยผู้ช่วย
นายมรุพัชร นามขาน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจารุวรรณ จารุภูมิ
46482
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)