ข่าวประชาสัมพันธ์

Series คุณแม่ 4 Gen EPISODE 4 : Happy Brain ลับสมองของคุณแม่
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / Series คุณแม่ 4 Gen EPISODE 4 : Happy Brain ลับสมองของคุณแม่
30/08/2566 | 147 ครั้ง

ยุค Next Normal นี้ ทักษะด้านต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นมากยิ่งกว่า ยุค New Normal ยิ่งทำอะไรได้เยอะก็จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายกว่าคนอื่น
การใฝ่หาความรู้และพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆ
ทักษะที่จำเป็นได้แก่
1. ทักษะทางด้านดิจิทัล
2. ความสามารถในการยืดหยุ่นและการปรับตัว
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. ความฉลาดทางอารมณ์
5. การเรียนรู้ความคล่องตัวและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
6. ความสามารถร่วมมือกับผู้อื่น หรือทักษะในการเข้าสังคม
7. ทักษะการสื่อสาร
8. ทักษะภาษาต่างประเทศ

ถ้ายิ่งมีทักษะเหล่านี้สูงจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและหางานทำได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน

ผลสำรวจคุณภาพชีวิตและความสุขคนวัยทำงานในองค์กรประเทศไทย ระดับประเทศประจำปี 2565 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สำรวจถึงค่าความสุข มิติใฝ่รู้ดี (Happy Brain) ของเหล่าคุณแม่ทำงานแต่ละช่วงวัยของสังคมไทย ผลปรากฎออกมาดังนี้
Generation Baby Boomer มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกช่วงวัย ซึ่งมีค่าสูงถึง ร้อยละ 72.1 รองลงมาก็คือ Generation Y Generation Z และ Generation X โดยมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 63.9 , 63.8 และ 63 ตามลำดับ

มิตินี้มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงในทุกๆช่วงวัยเป็นเรื่องที่เยี่ยมมาก ซึ่งก็สอดคล้องกับสภาพสังคมและกระแสของโลกเป็นอย่างดียิ่ง สังคมไทยนั้นเปี่ยมไปด้วยคนที่ต้องการจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเต็มไปหมด อนาคตของประเทศนี้มีแววที่จะมีประชากรที่เก่งกาจ และศักยภาพสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าจำนวนมากขึ้นแน่อน
การทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาชี้ว่า สาเหตุที่ Baby Boomer มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องจาก ช่วงอายุของชาว Baby Boomer นั้น เป็นคนวัยใกล้เกษียณไปจนถึงเกษียณงานเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีเวลาว่างมากกว่าผู้คนในช่วงวัยอื่นๆ และ จำเป็นที่จะต้องเสพข่าวสารและเรียนรู้อะไรใหม่อยู่เสมอเพื่อที่จะได้ตามโลกนี้ทัน และคุยกับเด็กรุ่นใหม่รู้เรื่อง และการยอมรับฟังความคิดใหม่ๆจากเด็กๆ ก็สามารถเปิดโลกทัศน์ได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน

แม่วัยทำงานในสังคมไทยทุกๆคนที่ได้อ่านบทความนี้ ลองพิจารณาที่จะเรียนรู้ทักษะดังกล่าวข้างต้นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง ส่วนท่านใดที่ทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำให้ดียิ่งขึ้นไป และสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอนะครับ

อ้างอิง
[1] ทักษะที่ต้องมี ในยุค “New Normal” . [อินเทอร์เน็ต] . [สืบค้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566]. จาก: https://www.doe.go.th/.../938b6cfac62681b75b96643b8754be2...

240499
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)