ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
21/11/2561 | 559 ครั้ง

     วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมหาวิทยาลัยมหิดลกับบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล การลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานทั้งสี่แห่งดังกล่าวมีแผนการความร่วมมือในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของบุคลากร (HAPPINOMETER) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร และสามารถนำข้อมูลผลสำรวจฯ ไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว

112265
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project