ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจต้นแบบการสร้างสุขภาวะองค์กร โครงการ “กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2566” ครั้งที่ 2
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจต้นแบบการสร้างสุขภาวะองค์กร โครงการ “กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2566” ครั้งที่ 2
06/06/2566 | 187 ครั้ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 โครงการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and productive Workplace : SHAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจต้นแบบการสร้างสุขภาวะองค์กร
โครงการ “กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2566” ครั้งที่ 2 
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องศูภมิตร ชั้น 7  โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
โดยมี นายอาทิตย์ อิสโม เป็นประธานในที่ประชุม และทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

240526
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)