ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทำงานสร้างสุขภาพครบวงจร (Happy University Prototype @ KU)
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทำงานสร้างสุขภาพครบวงจร (Happy University Prototype @ KU)
12/05/2566 | 32 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ หลักสูตร "ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advance Routine to Happiness (AR2H)" ภายใต้ โครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทำงานสร้างสุขครบวงจร (Happy University Prototype @ KU)

ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โดยมี ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและพัฒนายั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ผู้เข้าร่วมต่างให้ความสนใจกันอย่างเต็มที่ และวิทยากรเองก็ตั้งใจมากเช่นกัน 

 

ขอขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มากๆครับ

 

119141
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project