ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
27/03/2566 | 284 ครั้ง

 

 

วันที่ 27  มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดย นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข  และ นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล    รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องสัมมนา B1 – 2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

240508
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)