ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
13/02/2566 | 325 ครั้ง

      

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โดยนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา  โดยมี นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา นางนวนันทน์ เนติธนากูล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในครั้งนี้  ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานำผลการสำรวจไปใช้สำหรับการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ความผูกพันของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรแห่งความสุขได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

240537
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)