ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
13/02/2566 | 51 ครั้ง

      

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โดยนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา  โดยมี นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา นางนวนันทน์ เนติธนากูล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในครั้งนี้  ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานำผลการสำรวจไปใช้สำหรับการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ความผูกพันของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรแห่งความสุขได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

112319
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project