ข่าวประชาสัมพันธ์

อิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทํางาน ต่อความตั้งใจลาออก และความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร ในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทํางาน ต่อความตั้งใจลาออก และความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร ในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา
02/02/2566 | 312 ครั้ง

 

Congrats ! รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
.
Journal of Academic for Public and Private Management, 4(3), 221–238.  วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน. 4(3), 221-238.
.
Topic | The Impact of Work-Life Balance on Turnover Intention and Retention Intention among Academics in Education Sector: Work-Life Balance, Turnover Intention, and Retention Intention among Academics.
หัวข้อ | อิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทำงานต่อความตั้งใจลาออก และความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร ในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา.
.
Author | Charamporn Holumyong, Sirinan Kittisuksathit
Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom, Thailand
.
Link to this article: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/appm/article/view/259464

240517
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)