ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness : R2H) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness : R2H) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
01/12/2565 | 799 ครั้ง

    

     

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 – 17.00 น. นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงาน ได้รับเกียรติจาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness : R2H) ณ ห้องประชุมชั้น 1 สสปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “นักสร้างสุของค์กร” ที่สามารถนำข้อมูลจากการสำรวจด้วย HAPPINOMETER ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมตาม “แผนปฏิบัติการ: Action Plan” ได้อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทาง รวมถึงสามารถติดตามประเมินผลกิจกรรมการหนุนเสริม “คุณภาพชีวิต” “ความผูกพันองค์กร “ความสุข” ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรในการสร้างเสริม “องค์กรแห่งความสุข” ที่มีพลังเข้มแข็ง ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

227131
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)