ข่าวประชาสัมพันธ์

พบปะพูดคุยกับ องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พบปะพูดคุยกับ องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS
14/05/2562 | 554 ครั้ง

วันที่14พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรแห่งประเทศไทย และคณะร่วมพบปะพูดคุยกับคุณพรพิมล เสนผดุง ผู้เชี่ยวชาญสำนักอำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการสร้างสุขในองค์กร หลังจากที่ได้ทำการสำรวจความสุขด้วยแบบสำรวจ HAPPINOMETER ไปแล้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ตึก A เวลา 10.00-12.00 น. องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS

112304
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project