ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการสำรวจคุณภาพชีวิต  ความสุข และความผูกพันองค์กร
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะผู้บริหารจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการสำรวจคุณภาพชีวิต  ความสุข และความผูกพันองค์กร
04/10/2565 | 579 ครั้ง

วันที่  3  ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงาน  ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  Microsoft Teams Meeting  กับคณะผู้บริหาร และคุณณัฐ ลิ้มทอง เจ้าหน้าผู้ชำนาญการทรัพยากรมนุษย์จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการสำรวจคุณภาพชีวิต  ความสุข และความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (HAPPINOMETER)   

112257
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project