ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดบูธในงาน CMU-KM Day 2020 "จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life"
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จัดบูธในงาน CMU-KM Day 2020 "จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life"
20/08/2563 | 554 ครั้ง

      ทีม HAPPINOMETER จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งความสุขและร่วมจัดบูธในงาน CMU-KM Day 2020 "จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life ประจำปี 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

112327
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project