ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดบูธในงาน CMU-KM Day 2020 "จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life"
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จัดบูธในงาน CMU-KM Day 2020 "จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life"
20/08/2563 | 704 ครั้ง

      ทีม HAPPINOMETER จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งความสุขและร่วมจัดบูธในงาน CMU-KM Day 2020 "จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life ประจำปี 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

227168
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล) ต่อ 538 (คุณปรียา พลอยระย้า)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Happy University)
โทร 02 441 0201 4 ต่อ 426 (นางสาวศกุนตลา แสงสุวรรณ) 536 (นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)