ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล และ สสส. จับมือกรมเสมียนตรา ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ม.มหิดล และ สสส. จับมือกรมเสมียนตรา ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
06/09/2564 | 553 ครั้ง

 
 
 
ม.มหิดล และ สสส. จับมือกรมเสมียนตรา ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
.
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ-สสส.และ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมกันเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันของของกำลังพล สู่การเป็น “องค์กรต้นแบบสุขภาวะภาครัฐ” และ “กรมเสมียนตราแห่งความสุข” อีกทั้ง เตรียมขยายความร่วมมือระดับกระทรวงกลาโหม เพื่อผลิตกำลังพลสร้างสุขกองทัพไทยในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) ชี้ว่า การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกองค์กร และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ นับเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของคนทำงาน
.
เจ้ากรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พลเอก วรวิช มลาสานต์) แสดงความยินดีและพร้อมในความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส. ดำเนินงาน สร้างเสริม “กรมเสมียนตราแห่งความสุข” ให้ความสำคัญในการ พัฒนาขับเคลื่อน คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของกำลังพล เพื่อให้เป็นทหารอาชีพที่มีความสง่างาม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
.
รองผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ-สสส. (ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์) ปิดท้ายว่า กว่า 10 ปีที่ผ่านมา สสส.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำ HAPPINOMETER MODEL รูปแบบ กลไก และ กระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน รณรงค์ ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ” และเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะเห็นถึงความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว เพื่อเป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อนให้ คนทำงานทุกคนในองค์กรทุกภาคส่วนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
.
(กองทัพไทยใส่ใจความสุขกำลังพล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผลิตกำลังพลแห่งความสุข)
112291
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project