ข่าวประชาสัมพันธ์

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และ พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้กรุณาให้เกียรติร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน 
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และ พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้กรุณาให้เกียรติร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน 
21/10/2563 | 553 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และ พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้กรุณาให้เกียรติร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน 

 

 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันเพื่อปรับแก้ไขเครื่องมือสำรวจความสุข HAPPINOMETER ให้เหมาะสมกับการสำรวจในกลุ่มพระสงฆ์  

112316
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project