ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อการเก็บข้อมูลความสุขคนทำงานในองค์กร HAPPINOMETER
หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมเพื่อการเก็บข้อมูลความสุขคนทำงานในองค์กร HAPPINOMETER
09/10/2563 | 548 ครั้ง

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และ โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สสส. และร่วมประชุมเพื่อการเก็บข้อมูลความสุขคนทำงานในองค์กร HAPPINOMETER สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ SHAP เฟสที่ 3

112320
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)
โครงการ: การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร (Promotion for Happy Family in Workplace)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า)
Facebook : Happy Family Project