คำชี้แจงในการตอบแบบสำรวจ ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย ในช่อง ทุกข้อที่ท่านเลือก


1. เพศ
2. อายุ
3. สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับใด
4. ปัจจุบันท่านมีงานทำหรือไม่
5. งานที่ท่านทำเป็นงานลักษณะใด
6. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านกินอาหารรสจัด (หวานจัด เค็มจัด มันจัด) โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน
7. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านกินผัก หรือ ผลไม้ โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน
8. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านเล่นหวย พนัน (รวมพนันออนไลน์) เสี่ยงโชค หรือไม่
9. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านออกกำลังกาย (อย่างน้อย 30 นาที) โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน
10. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านสูบบุหรี่/ บุหรี่ไฟฟ้า/ ใบจาก/ ยาเส้น หรือไม่
11. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพื้นบ้านหรือไม่
12. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านมีความเครียด (จากการทำงาน/ การเรียน/ ครอบครัว/ เรื่องอื่นๆ) บ้างหรือไม่
13. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านมีความปลอดภัยจากการเดินทางบนท้องถนนในเพียงใด
14. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่านในการใช้ชีวิตประจำวัน (เช่น ฝุ่น ควัน กลิ่น เสียง อากาศ ฯลฯ) เพียงใด
15. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่านหรือไม่
16. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขหรือไม่
17. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านแสวงหาความรู้ใหม่/ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้เดิมในระดับใด
18. โดยรวมแล้ว ค่าตอนแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน
19. ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ท่านทำงาน/เรียนอย่างมีความสุขหรือไม่
20. ในแต่ละวัน ท่านทำงาน/เรียนอย่างมีเป้าหมายหรือไม่
21. โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ ท่านสามารถจัดการชั่วโมงการทำงาน/เรียนไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปเพียงใด
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 223, 228 โทรสาร 02-441-9333
E-Mail: happinometer@gmail.com / Facebook: Happinometer www.happinometer.com
Admin