เอกสารชี้แจงในการตอบแบบสำรวจ

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืนโดยการดำเนินงานในรูปแบบ ”ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในกลุ่มคนทำงาน ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ได้ฐานข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้  คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย

หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETER ด้วยตนเอง ท่านจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที แบบสำรวจดังกล่าวฯ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปในตอนต้น และคำถาม 9 มิติ ได้แก่ 1) สุขภาพกายดี 2) ผ่อนคลายดี 3) น้ำใจดี 4) จิตวิญญาณดี 5) ครอบครัวดี 6) สังคมดี 7) ใฝ่รู้ดี 8) สุขภาพเงินดี 9) การงานดี (ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตกับการทำงาน) ขอความกรุณาให้ท่านตอบคำถามตามความรู้สึกหรือประสบการณ์ของท่านให้ใกล้เคียงมากที่สุด

ข้อมูลและคำตอบทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ และผลการศึกษาจะรายงานออกมาเป็นภาพรวมของการวิจัยเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบใดใดต่อผู้ตอบ เนื่องจากไม่สามารถนำมาสืบค้นเจาะจงหาผู้ตอบได้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามข้อใดข้อหนึ่ง หากท่านไม่สบายใจหรืออึดอัดที่จะตอบคำถามนั้น หรือไม่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเลยก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านแต่ประการใด

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสำรวจหรือได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 

สถานที่ติดต่อ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์: 02-441-0201-4 ต่อ 520,613 มือถือ 065-079-8997 E-mail: sirinan.kit@mahidol.ac.th, supanee.vej@mahidol.ac.th

โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 223, 228 โทรสาร 02-441-9333 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือผู้แทน ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสำรวจ