กิจกรรม

R2H ธนาคารการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
หน้าหลัก / กิจกรรม / R2H ธนาคารการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
01/09/2562 | 1 ครั้ง

        ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย และคณะ จัดอบรมการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness) ให้กับบุคลากรธนาคารการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์พลาซิโอ โรงแรมพลาซิโอ กรุงเทพฯ โดยมีท่านผู้ช่วยวิภา เหลืองมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดอบรมฯ และเข้าร่วมการอบรมตลอดโครงการ

56412
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 538 (นางสาวปรียา พลอยระย้า), 426 (นายมรุพัชร นามขาน)